Civilinė teisė ir civilinio proceso teisė
• Teisines paslaugas teikiame asmenų turtinių santykių ir su šiais santykiais susijusius asmeninių neturtinių santykių srityse.
• Konsultuojame ir atstovaujame klientus santykiuose dėl žalos atlyginimo. Veikla apima tiek civilinę deliktinę atsakomybę, tiek civilinę sutartinę atsakomybę, taip pat atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų ar paslaugų.
• Atstovaujame klientus civiliniuose ginčuose tiek teisminio proceso, tiek neteisminio proceso metu, taip pat vedame bylas dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo, turto administravimo bei juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.
• Atstovaujame klientus, juos konsultuojame asmeninių neturtinių santykių srityje: asmens garbės ir orumo bylose, taip pat teisės į vardą, atvaizdą, privatų gyvenimą ir jo slaptumą gynimo bylose bei kt.

Baudžiamoji teisė ir baudžiamojo proceso teisė
• Teisines paslaugas teikiame baudžiamosiose bylose dėl nusikaltimų žmogaus sveikatai, žmogaus gyvybei, asmens privataus gyvenimo neliečiamumui, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, asmens garbei ir orumui, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, transporto eismo saugumui, nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis, nuodingomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis bei kt.

• Veikla apima konsultavimą baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais, procesinių dokumentų parengimą, įtariamųjų ir kaltinamųjų gynybą, nukentėjusiųjų, civilinių ieškovų bei civilinių atsakovų atstovavimą.
• Fizinius ir juridinius asmenis giname ir atstovaujame ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse institucijose: ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūroje, visų instancijų teismuose, Europos Žmogaus teisių teisme bei kt.

Administracinė teisė ir administracinio proceso teisė
• Konsultuojame administracinių teisės pažeidimų, administracinės atsakomybės, viešojo administravimo subjektų veiksmų teisėtumo klausimais.

• Rengiame skundus, prašymus, kitus procesinius dokumentus.
• Atstovaujame administracinėse bylose dėl administracinių nuobaudų panaikinimo, neteisėtų valstybės ir savivaldos institucijų sprendimų, nutarimų ir neveikimo.
• Atstovimo paslaugas teikiame valstybinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešojo administravimo institucijose, teismuose.

Medicinos teisė
Atstovaujame pacientus, gydymo įstaigas, gydytojus, valstybines institucijas bei kitus asmenis ginčuose dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.
• Giname pacientų teisių apsaugos ir gynimo bei žalos sveikatai atlyginimo, paslaugų kokybės vertinimo, asmens ar įstaigos licencijavimo bei kt.
• Pažeistas teises giname ikiteisminėse institucijose ir teismuose.

Informacinių technologijų teisė
atstovaujame teisminiuose ginčuose, rengiame projektinę dokumentaciją, sutartis, įskaitant, bet neapsiribojant licencinėmis sutartimis informacinių technologijų taikymo srityje.
• Praktikos sričiai priskirtini ginčai, kylantys tarp informacinių technologijų paslaugų tiekėjų (angl. Service provider), prieglobos paslaugų teikėjų (angl. hosting provider) ir paslaugų gavėjų, taip pat ginčai, kylantys iš sutartinių teisinių santykių dėl paslaugų teikimo kokybės, žalos atlyginimo.
• Šios praktikos sričiai priskiriamos konsultacijos asmens duomenų teisinės apsaugos pagal Europos Sąjungos reglamentą 2016/679 (ES), taip pat konsultacijos dėl informacinių technologijų taikymo produkto (programinės įrangos, duomenų bazių), kaip intelektinės nuosavybės, teisinės apsaugos.

Darbo teisė
• Konsultuojame įdarbinimo, darbo sąlygų, individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, darbo apmokėjimo, darbuotojų skatinimo, darbo ir poilsio laiko, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo, darbo saugos ir sveikatos, žalos; išieškojimo, darbuotojų skaičiaus mažinimo, darbuotojų perkėlimo, atleidimo, kompensacijų mokėjimo, komandiravimo, migracijos ir kitais klausimais.

• Vedame personalo dokumentaciją, atliekame darbuotojų asmens bylų teisinę reviziją.
• Rengiame ir analizuojame visiškos materialinės atsakomybės, komercinių paslapčių apsaugos, nekonkuravimo sutartis, konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarką, darbo tvarkos taisykle, elgesio kodeksus ir pareigines instrukcijas, kitus su darbo teisiniais santykiais susijusius dokumentus ir susitarimus.
• Informuojame apie priimtus naujus normatyvinius aktus darbo santykių srityje.
• Padedame išvengti darbo ginčų ir atstovaujame valstybinėse institucijose bei teismuose jiems kilus.
Teikiame paslaugas darbuotojų sveikatai padarytos žalos atlyginimo bylose. Konsultuojame nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, draudiminio įvykio pripažinimo, socialinio draudimo išmokų klausimais.

• Atstovaujame teismo procese, rengiame procesinius dokumentus, taip pat konsultuojame civilinės atsakomybės klausimais dėl darbuotojo sveikatai padarytos žalos.

Įmonių teisė
Rengiame visų teisinių formų juridinių asmenų steigiamuosius dokumentus (įstatus, nuostatus, steigimo sutartį, kitus reikalingus dokumentus), atstovaujame steigiant juridinį asmenį. Nemokamai konsultuojame dėl asociacijų, taip pat profesinių sąjungų steigimo.

Viešųjų pirkimų teisė
• Tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų konsultavimas viešųjų pirkimų dokumentacijos klausimais.
• Ikiteisminis ir teisminis atstovavimas ginčuose, kylančiuose iš viešųjų pirkimų santykių.

Daiktinė teisė
• Teikiame konsultacijas įvairiais nuosavybės teisės klausimais, taip pat klausimais dėl servituto, uzufrukto, turto patikėjimo teisės, užstatymo teisės, ilgalaikės nuomos bei hipotekos ir įkeitimo santykių.
• Atstovaujame bylose dėl daikto valdymo pažeidimų, dėl daiktinių teisių, bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo, dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį nustatymo, dėl daikto pripažinimo bešeimininkiu bei bylose dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių.

Sutarčių teisė
• Rengiame pirkimo-pardavimo, nuomos, dovanojimo, rangos, paslaugų teikimo, taikos sutartis bei kitas sutartis. Vedame derybas sutarčių bei sandorių sudarymo klausimais, taip pat teikiame konsultacijas dėl jų sudarymo.
• Atstovaujame ginčuose, kilusiuose iš sutartinių santykių bei teikiame taikaus ginčo sprendimo paslaugas.

Bylos dėl fizinio asmens statuso ar su juo susijusių santykių
• Konsultuojame ir atstovaujame bylose dėl fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, nepilnamečių pripažinimo veiksniais (emancipacija), fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu ar paskelbimo mirusiu bylose, bylose dėl nepilnamečių vaikų ar pilnamečių asmenų globos ar rūpybos nustatymo, taip pat bylose dėl įvaikinimo.

Teisminė mediacija
• Tarpininkaujame civilinėse bylose, siekiant ginčą išspręsti taikiai. Teisminę mediaciją vykdo tik teismo mediatoriai, todėl šią paslaugą gali teikti tik atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys, kurie įtraukti į teismo mediatorių sąrašą.
• Teisminės mediacijos siekiamybė – atkurti taiką tarp ginčo šalių, tokiu būdu siekiant abiems pusėms naudingo ginčo išsprendimo. Teisminės mediacijos privalumai – kontroliuojama ginčo sprendimo eiga, sprendžiant ginčą šiuo būdu patiriama mažiau priešiškumo, galimas bylos šalių gerų santykių ir abipusės pagarbos atkūrimas, o išsprendus ginčą taikiai atsiranda didesnė tikimybė, kad jis bus vykdomas geruoju. Teisminės mediacijos proceso metu užtikrinamas konfidencialumas, ginčo nagrinėjimas nėra viešas.
• Civilinį ginčą sprendžiant naudojantis teismine mediacija sutaupomi laiko bei piniginiai kaštai, o mediacijos procedūrą užbaigus taikiu susitarimu grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.
Teisminė mediacija yra nemokama paslauga.

Šeimos teisė
• Konsultuojame ir atstovaujame ginčuose dėl sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, gyvenimo skyrium (separacija), santuokos nutraukimo abiejų sutuoktiniu sutarimu, vieno sutuoktinio prašymu arba dėl sutuoktinio kaltės, turto dalybų, vaikų ir sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, įvaikinimo, tėvystės nustatymo, pripažinimo ir nuginčijimo, globos ir rūpybos bei kt.

• Rengiame ikivedybines ir povedybines sutartis, sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, procesinius dokumentus dėl santuokos nutraukimo, nuosavybės padalinimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, tarpusavio išlaikymo ir išlaikymo vaikams priteisimo, padidinimo ir sumažinimo, leidimų sandoriams su šeimos ar nepilnamečio turtu gavimo, atstovaujame teisme.

Teisminis ir ikiteisminis skolų išieškojimas
• Veikla apima tiek ikiteisminį, tiek teisminį skolų išieškojimą iš fizinių bei juridinių asmenų.
• Siekiame kuo operatyvesnio ir mažiau kaštų reikalaujančio skolos išieškojimo, todėl visų pirma pradedame ikiteisminį skolos išieškojimo procesą ir raginame skolininką įvykdyti prievolę grąžinti skolą. Teisminį skolos išieškojimo procesą pradedame tik tuo atveju, jai skolininko atžvilgiu ikiteisminis skolos išieškojimo procesas buvo neefektyvus.
• Parenkame efektyviausią ir naudingiausią būdą teisminiam skolos išieškojimui. Rengiame pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, procesinius dokumentus bylai vesti dokumentinio proceso tvarka, parengiame ieškinius dėl skolos išieškojimo. Esant poreikiui, atstovaujame vykdymo procese.
• Teikiame nuolatinio skolų administravimo ir prevencijos paslaugą.